Intézményünkről

„Mihelyt a gyermek énképe javulni kezd,

jelentős változtatást észlelhetünk az eredményeiben,

de ennél sokkal fontosabb,

hogy olyan gyermeket látunk magunk előtt,

aki jobban élvezi az életét.”

Wayne Dyel

 

Nagyközségünk Hodász, Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyében található, Nyírbátor és Mátészalka városok vonzáskörzetében. Lakosainak száma 3 500 fő, ebből roma származású 1 500 fő.

2008. szeptember 1-től összevonásra került az általános iskola és az óvoda intézményei, így a nevünk Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda. Az összevonás által intézményeink nevelőtestülete szorosabb kapcsolatba került.

Településünkön az óvoda két feladatellátási helyen működik.

Az intézmények működéséhez szükséges feltételeket a Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a költségvetésben.

Településünkre jellemző, hogy mezőgazdasági jellegű és a lakosság megélhetését elsősorban a mezőgazdasági tevékenység biztosítja. A falu határa erdőkkel telepített, a lakosság nagy része alma és meggytermelő.

Községünk a leghátrányosabb települések közé tartozik.

A családok szociokulturális háttere nagyon heterogén. A szülők iskolázottsága, életmódja, lakáskörülményei, jövedelmi szintjei eltérést mutatnak. Településünkön nagyon sok hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzetű család él. A gyermekek kis százaléka csonka családból érkezik. Többségüknek kettő-három vagy ettől több testvére van.

Minden csoportban találunk a legszegényebb, és a jobb megélhetésben lévő családok gyermekeiből is.

Térségünkben kevés a munkalehetőség. Egyre több család családi pótlékból és gyermekvédelmi támogatásból él.

Óvodánk két feladat-ellátási helyen működik. A két óvodában az öt csoportba 125 férőhely biztosított a gyermekek fogadására. Az öt csoportban 117 gyermek van elhelyezve.

Központi óvodánk 1956-ban kezdte működését egy kastély épületben. A kastélyépület nem óvodai célra épült, de olyan környezetben volt a tágas fákkal parkosított udvarával, hogy lehetőség volt az óvodai élet további fejlesztésére. Kezdetben két csoporttal működött, majd 1964-ben az óvodát még egy csoporttal bővítették.

Hodász Nagyközségi Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a az ÉNOP. 4.1.1/2F-27- OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE keretén belül egy új hatcsoportos, művészeti teremmel kialakított korszerű az Európai Uniós előírásnak megfelelő új óvodára. Régi óvodánk bontásra került és helyére az új óvodát 2009. augusztusban elkezdték építeni. 2009. júliusában a régi óvoda épületéből a három óvodai csoport ideiglenesen az általános iskola új épületrészébe költözött. a három óvodai csoport alakulása: 1 kiscsoport (Bóbita), 1 középső csoport (Szivárvány), 1 nagycsoport (Napsugár).

Az Ady Endre úti óvoda két csoporttal működik. A lakosság 45%-os roma megoszlása tette szükségessé, hogy nagyközségünkben 1971-ben beinduljon a roma lakosság környezetében megépített különálló „cigány” óvoda. Kezdetben egy csoporttal működött, de a magas gyermeklétszám indokolttá tette, hogy 1983-tól még egy csoporttal bővüljön.

Az új óvoda megépítése lehetővé teszi, hogy egy intézményen belül helyezzük el az óvodáskorú gyermekeket a hat csoportban. Az Ady Endre úti óvodai intézmény ezáltal megszűnik.

A 2010-2011-es nevelési évünket már az új óvodában fogjuk kezdeni. A gyermekek részére a tágas udvar biztosítja a játék, levegő feltételeit, ahol fás, ligetes, füves, tansövényes, vizes, szilárd burkolati rész biztosított lesz. Az új épületrész és környezete ideális céljaink megvalósításához.

Gyermekeink átlag 9-10 órát töltenek az óvodában, ahol szeretetteljes, derűs, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, innovatív pedagógiai törekvések által neveljük őket. Tiszteletben tartjuk a gyermeki jogokat az egyenlő hozzáférés biztosításával. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosítjuk integrált, fejlődési ütemükre épülő differenciált nevelésüket az óvodai fejlesztő program alapján.

Mindkét óvodában a differenciált fejlesztést célzó helyi program alapján nemzeti, etnikai roma óvodai nevelés folyik. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek részére cigány nyelven biztosítjuk a kisebbségi önazonosság megőrzését, kultúrájuk ápolását, kisebbségi kultúra átörökítését.

 

Alapelvünk:

 • A gyermeki személyiségét tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi.
 • Minden eszközzel lehetővé tesszük a gyermek személyiségének, egyéni kompetenciájuk kibontakozását.
 • A cselekvésen keresztül fejlesztjük a gyermekek készségeit, képességeit, indirekt módon irányítunk és értékelünk.

 

Óvodánk bemutatása

Óvodánk egyéni arculata a környezet tudatos megismerése, környezettudatos magatartás kialakítása, a gyermekek testi-lelki egészségének védelme, egészséges környezet biztosítása, a családdal való szoros kapcsolat megtartása, erősítése.

2009. május 5-től valósítjuk meg a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatási programot. E programot óvodánkban egy csoportba vezettük be. A csoportban dolgozó óvodapedagógusok, valamint a nevelőtestület elhivatott a szakmai megújulásra. Célunk, hogy folyamatosan a többi csoportba is bevezetésre kerüljön a kompetencia alapú programcsomag.

Kiemelt feladatunk a gyermekek fokozott mozgásigényének kielégítése. E nagy jelentőségű fejlesztési területet tágan értelmezzük – az aktív mozgástól a finommotorika fejlesztéséig.

Nagy hangsúlyt helyezünk a szocializáció folyamatában a kommunikációnak, a beszédnek, a gyermek környezetével való érintkezésének, megismerésének, önkifejezésének gondolkodás általi fejlesztése. Ezáltal erősödik a gyermek biztonságérzetet, fejlődik beszédkészsége, változik személyisége, növekszik tájékozottsága.

Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk a népi hagyományok ápolására, a különböző tájegység kultúrájának – népi gyermekjátékának, tánckultúrájának megismertetésére, néptánc tanítás előkészítésére, viselkedéskultúra alakítására.

 

Óvodánkban roma kisebbségi óvodai nevelés folyik. Az óvodai élet tevékenységi formáiban a két nyelv használata érvényesül. A tevékenységi formákban hangsúlyozottan szerepeltetjük a roma játékokat, verseket, meséket és dalokat, hagyományaik, szokásaik továbbörökítését, identitás megalapozását, fejlesztését, roma tánckultúra megismerését.

Az óvónő – gyermek kapcsolatában a meleg, elfogadó attitűd dominál, a gyermeket emberként elfogadó, tisztelő, empátiás, türelmes nevelői viselkedésmintával. A gyermek – gyermek kapcsolatában dominál az óvónői minta, mellyel a gyermekek közötti jó kapcsolat kialakulásával a szocializációs fejlődés felgyorsul. Az óvónő – dajka kapcsolatban a gyermekek előtt zajló kommunikációban az egymás kölcsönös tisztelete, elfogadás jellemző.

 

Az óvoda Alapító Okirata szerint céljaink és szolgáltatásaink a következők:

 

 • Óvodai nevelés ellátás
 • Bölcsődei nevelés

 

Alaptevékenység:

 • Óvodai nevelés
 • Bölcsődei nevelés
 • Integrált nevelés
 • Képességfejlesztés, tehetséggondozás, felzárkóztatás interkulturális nevelés
 • Előképző művészeti oktatás
 • Gyermek és felnőtt étkeztetés biztosítása
 • Idegen nyelv oktatása
 • Hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket integrált nevelése
 • Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése
 • Kompetencia alapú oktatás bevezetése az óvodai csoportban
 • A gyermekek differenciált kompetencia alapú fejlesztése, az egyéni fejlődési ütem igénybevételére épülő komplex játékos formában történő készségfejlesztés
 • Magyar és cigány nyelven folyó nemzeti és etnikai / cigány / kisebbségi nevelés

 

 

Az intézmény általános jellemzői:

Az intézmény neve: Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda - Bölcsőde

Az intézmény székhelye: 4334 Hodász, Bem J. út 3-5. sz.

Az intézmény fenntartója: Hodász Nagyközségi Önkormányzat

2010 © www.hodaszioktatas.hu